International and national studies of norms and gender division of work at the life course transition to parenthood 
   HOME    SUB-PROJECTS      CONTACT      DOWNLOADS      LINKS      IMPRINT           

Project Description
Staff
Collaboration Partners
Publications
Funding
Events
NewsTHE APPARENT PROJECT
finansowany przez European Research Council (ERC) | ERC Starting Grant


APPARENT jest sześcioletnim projektem badawczym, który rozpoczął się w styczniu 2011. Tematem projektu są zarówno współczesne normy jak i praktyka rodzicielstwa w różne krajach Europy. W badaniach uczestniczą naukowcy ze Szwecji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Czech i Polski. W ramach projektu porównają obowiązujące we współczesnych społeczeństwach normy i ideały macierzyństwa i ojcostwa, a także sposoby realizowania i przeżywania rodzicielstwa. Główny nacisk położony jest na sposób konstruowania obrazu macierzyństwa i ojcostwa przez profesjonalistów, instytucje państwowe i media, a także na sposób, w jaki oczekujący i młodzi rodzice postrzegają i realizują kulturowe i instytucjonalne wzorce. Badania prowadzone będą w ramach czterech podprojektów, z których pierwszy dotyczy norm i porad eksperckich (APPARENT ROLES), drugi koncentruje się na analizie treści prasy (APPARENT NEWS), trzeci dotyczy praktykowania rodzicielstwa (APPARENT ACTS), a czwarty próbuje ustalić, jak podjęte we wczesnej fazie budowania rodziny decyzje wpływają na przyszłe kariery obydwojga rodziców (APPARENT CAREERS).


CELE

Celem projektu jest z jednej strony stworzenie teorii na temat społecznego konstruowania norm dotyczących rodzicielstwa, z drugiej zaś stworzenie modelu pozwalającego na empiryczne badania zmian dokonujących się w sposobie praktykowania i przeżywania rodzicielstwa, a także w sposobie podziału miedzy kobiety a mężczyzn obowiązków wynikających z założenia rodziny. Projekt jest innowacyjny metodologicznie, ponieważ łączy różne, zarówno ilościowe jak i jakościowe, metody długofalowego zbierania i analizy danych. Dzięki wykorzystaniu wywiadów z ekspertami, analizy polityki rodzinnej i analizy mediów z analizą pogłębionych wywiadów jakościowych z oczekującymi i młodymi rodzicami, a także dotyczących tych rodziców danych ilościowych, zamierzamy dotrzeć do wielu warstw i wymiarów zmieniających się ról kobiet i mężczyzn oraz norm dotyczących rodzicielstwa.


GŁÓWNE PYTANIA BADAWCZE

1.  Jakie są współczesne normy dotyczące macierzyństwa i ojcostwa? Jak się zmienia obraz macierzyństwa i ojcostwa i dotyczące rodzicielstwa normy we współczesnych społeczeństwach europejskich? Które   mechanizmy  i instytucje grają największą rolę w kształtowaniu norm i standardów rodzicielstwa?

2. Jak oczekujący i nowi rodzice w różnych krajach Europy postrzegają standardy wyznaczane przez ekspertów, instytucje państwowe i media, do jakiego stopnia je akceptują i dostosowują się do nich? Kiedy prawne możliwości dzielenia się opieką nad dziećmi stają się naprawdę możliwe dla młodych rodziców? 


W RAMACH CZTERECH PODPROJEKTÓW NAUKOWCY ZBADAJĄ

(1) W jaki sposób profesjonaliści (ginekolodzy, położne) postrzegają, kształtują i rozpowszechniają standardy „dobrego” macierzyństwa i ojcostwa?

(2) Jaka jest rola instytucji państwowych, rynków pracy i polityki rodzinnej w sposobie podziału płatnej i niepłatnej pracy między matki a ojców i w jaki sposób zmieniło się to w ciągu ostatnich dziesięcioleci?

(3) Jak matki i ojcowie są przedstawiani w prasie od 1980 do 2010 roku?

(4) Jak oczekujący pierwszego dziecka rodzice postrzegają i realizują obowiązujące normy macierzyństwa i ojcostwa?

(5) W jaki sposób młodzi rodzice dzielą się płatną i niepłatna pracą i w jaki sposób wpływa to no ich dalsze kariery zawodowe?

(6) Jakie są różnice między różnymi krajami?


© APPARENT PROJECT 2011 - all rights reserved