International and national studies of norms and gender division of work at the life course transition to parenthood 
   HOME    SUB-PROJECTS      CONTACT      DOWNLOADS      LINKS      IMPRINT           

Project Description
Staff
Collaboration Partners
Publications
Funding
Events
NewsHET APPARENT PROJECT
gefinancierd door de ‘European Research Council’ (ERC) | ERC Starting Grant

Het project bekijkt hedendaagse normen voor ouderschap en ouderschapspraktijken en hun wisselwerking in verschillende landen in Europa. Hierbij zijn de landen Zweden, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje, Tsjechië en Polen inbegrepen in de internationale samenwerking.
Het project ontwikkelt een vergelijkend model om in de huidige samenlevingen dominante normen, voorstellingen, identiteiten en gedragingen voor moederschap en vaderschap te bestuderen. Daarbij is met name aandacht voor hoe moeder-zijn en vader-zijn wordt gevormd door professionals, verzorgingsstaten en populaire media. Tevens wordt meegenomen hoe culturele en institutionele normen en voorstellingen worden opgevat en in praktijk gebracht door aanstaande en nieuwe ouders. ‘Apparent’ is een zesjarig onderzoeksprogramma dat is gestart in Januari 2011.


DOELEN

Het doel van dit project is om een vergelijkende sociologie van volwassen seksrollen en ouderschapsnormen te ontwikkelen: een theorie van de sociale vorming van ouderschapsnormen en een conceptueel model voor empirisch studie naar de verandering van de rollen, identiteiten en praktijken van mannen en vrouwen als verdieners en zorgdragers in de vroege fase van familievorming. Het project is methodisch innovatief in haar streven om verschillende kwantitatieve en kwalitatieve longitudinale data en methodieken samen te voegen. Door expert interviews, beleidsanalyse en contentanalyse van printmedia te combineren met kwalitatieve en kwantitatieve data over (aanstaande) ouders zullen de vier deelprojecten de diverse lagen adresseren die samenhangen met de genderrollen en ouderschapsnormen die veranderen tijdens de levensloop.


CENTRALE ONDERZOEKSVRAGEN

1. Hoe zien hedendaagse moederschaps- en vaderschapsnormen eruit? Hoe zijn normen en voorstellingen van mannelijke en vrouwelijke ouderrollen aan het ontwikkelen en veranderen in recente Europese samenlevingen? Wat zijn de centrale mechanismen en instituties die betrokken zijn bij het creëren en verspreiden van ouderschapsnormen en- standaarden?

2. Hoe vatten aanstaande en nieuwe ouders in verschillende Europese landen de standaarden op die worden gecreëerd door medische en sociale experts, verzorgingsstaten en populaire media? En tot op welke hoogte omarmen zij deze standaarden en brengen zij ze in de praktijk? Wanneer worden formele opties om zorg en betaald werk te delen serieuze opties voor nieuwe ouders?


COGNITIEVE INTERESSE

(1) Hoe worden standaarden van ‘goed’ moeder-zijn en vader-zijn opgevat, gevormd en verspreid door professionals (gynaecologen, verloskundigen, familiehulpverleners)?

(2) Hoe richten zich verzorgingsstaten, arbeidsmarkten en familiebeleid op moeder- en vaderrollen als verdieners en zorgdragers? Hoe is dit veranderd over de afgelopen decennia?

(3) Hoe zijn beelden van moeder- en vaderrollen geportretteerd in printmedia van 1980 tot 2010?

(4) Hoe vatten vaders en moeders (in wording) ouderschapsnormen en beelden op? Hoe belichamen en vertegenwoordigen ze er in hun eigen werk en familierollen?

(5) Hoe verdelen nieuwe ouders betaald en onbetaald werk? Wat is de invloed van deze verdeling op carrièrepatronen over de levensloop?

(6) Hoe verschillen deze patronen tussen landen?© APPARENT PROJECT 2011 - all rights reserved